Netto Opbrengst: berekening aangepast

categorie Algemeen
28
aug
2015
0
Reacties

Per 1 september 2015 past CRV de berekeningswijze van Netto Opbrengst (NO) aan. Een van de redenen: de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 en de daarbij horende vetcorrectie. Een andere reden voor de aanpassing is de verandering van het uitbetalingssysteem van melk door FrieslandCampina per 1 januari 2014. Hierin is de negatieve grondprijs van melk afgeschaft en vervangen door een positieve waarde van lactose.

Hierdoor sluit de vernieuwde berekening van de NO goed aan bij de reële situatie in Nederland en Vlaanderen.

Concrete aanpassingen
In de nieuwe formule is de negatieve inweging van kilogrammen melk vervallen maar wordt kg lactose in rekening gebracht. Dat maakt dat de oude wegingsfactoren zijnde € -0,05 per kg melk, € 3,25 per kg vet en € 4,58 per kg eiwit vervangen worden door € 1,90 per kg vet, € 3,80 per kg eiwit en € 0,20 per kg lactose.

Een andere aanpassing is dat de eventuele vetcorrectie in de berekening van de NO is afgeschaft. In deze vernieuwde berekeningswijze wordt rekening gehouden met een gemiddelde voerprijs van 21,50 eurocent en een melkprijs van 34,50 eurocent* met 4,40% vet en 3,50% eiwit, inclusief toeslagen.

Tevens is voor het bepalen van de NO-wegingsfactoren de melkuitbetalingssystematiek van FrieslandCampina aangehouden, waarbij de verhouding tussen kg eiwit, kg vet en kg lactose 10:5:1 is.

NO en LW veelgebruikt
Na elke monstername berekent en publiceert CRV naast de productiegegevens ook nog een aantal afgeleide kengetallen. Hieronder ook Netto Opbrengst (NO) dat, zoals de naam al zegt, de netto melkopbrengst per koe in euro’s weergeeft. Of eenvoudig uitgedrukt: het melkgeld verminderd met de voerkosten.

De NO wordt berekend op basis van de voorspelde en/of gerealiseerde lactatieproductie en gecorrigeerd voor leeftijd en seizoen bij afkalven en de verwachte tussenkalftijd. Hierdoor kan men de lactaties binnen een bedrijf met elkaar vergelijken. Op het dieroverzicht van de MPR-uitslag is de Netto Opbrengst per koe door middel van de lactatiewaarde (LW) op een relatieve schaal vermeld. Hoe hoger de LW van een koe, hoe hoger de NO van de lactatie is in vergelijking met andere koeien binnen het bedrijf. NO en LW zijn daardoor veelgebruikte kengetallen op melkveebedrijven.

Nieuw versus oud
De huidige NO-factoren die tot 1 september gehanteerd worden zijn berekend met een melkprijs van 33 cent per kg melk en een prijs van 14 cent per kg A-brok. De nieuwe wegingsfactoren rekenen met een melkprijs van 34,50 cent per kg melk en 21,50 cent per kg brok. Zo stegen de voerkosten per kg melk in de NO-berekening van 8 cent per kg melk naar 12 cent per kg melk.

*De prijs voor melk en voer is gebaseerd op een bericht van 5 juni 2014 van Wageningen UR Livestock Research:  Uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen melkveehouderij. Deze prijzen zijn vastgesteld door deskundigen van accountantsbureaus, banken, ZLTO, Productschap Zuivel, RVO, DLV en Wageningen UR. Deze prijzen worden gebruikt om tot gezamenlijke normen te komen voor bedrijfsbegrotingen.