Veelgestelde vragen: SiryX

Hoe kan ik SiryX het best gebruiken

Door SiryX op een deel van de dieren te gebruiken, ontstaat er ruimte om een groter deel van de veestapel te insemineren met sperma van het Belgisch-witblauwras (BWB). Of er ontstaat meer ruimte voor veevervanging, groei of verkoop van fokmateriaal.

Voor de beste drachtresultaten wordt geadviseerd om SiryX te gebruiken op koeien en pinken met een ideale conditiescore en die een goede en regelmatige tocht laten zien. Vuistregel is: insemineer pinken maximaal 2 keer en koeien maximaal 3 keer met SiryX. Dieren die dan nog niet drachtig zijn insemineren met conventioneel sperma. Dat geeft het maximale rendement in de vorm van vaarskalveren, afzet van fokmateriaal of ruimer gebruik van BWB-sperma.

Hoe moet ik vrij beschikbare SiryX stieren opgeven?

Het vrij beschikbare SiryX kunt u telefonisch bestellen via voice response of nog veel gemakkelijker en sneller: online.

Neem hier een kijkje bij het aanbod of geeft direct vrij beschikbare SiryX stieren op!

Voice Response

Opgave-code:

 • Danno-F : 211550
 • Atlantic-F: 206907

Om van deze stieren inseminaties met gesekst sperma op te geven via het voice-opgavesysteem geeft u het bijbehorende artikel nummer in op het moment dat er om gevraagd wordt. Met het intoetsen van deze specifieke code weet de inseminator dat u een gesekst rietje van de betreffende stier wilt gebruiken. De vervolgstappen zijn verder zoals u gewend bent.

Hoe wordt SiryX gemaakt

Spermacellen worden door een flowcytometer op ‘geslacht’ gesorteerd.|
Op basis van 3,8 procent verschil in hoeveelheid dna wordt het vrouwelijk sperma van het mannelijk sperma gescheiden. Hierbij wordt het sperma fluorescerend gekleurd.

In de flowcytometer wordt het gekleurde sperma met een laser belicht. Detectoren meten de hoeveelheid fluorescentie en geven een positieve of negatieve lading aan de spermacel. Door het grotere X-chromosoom straalt het vrouwelijk sperma lichter dan het mannelijk sperma, dat het kleinere Y-chromosoom bevat.

Op basis van de lading wordt het sperma gescheiden in drie stromen:

 • positief geladen cellen van het ene geslacht,
 • negatief geladen cellen van het andere geslacht,
 • en niet geladen cellen waarvan het geslacht niet kan worden vastgesteld.

Deze procedure sorteert het sperma in twee geslachten met 90 procent zuiverheid.

Moet SiryX anders verwerkt worden dan gewoon sperma?

Om de vruchtbaarheid van SiryX te maximaliseren is een nauwkeurige en correcte behandeling van het sperma noodzakelijk. Onderzoek en ervaring leren dat het beste ontdooiproces plaatsvindt bij 37 graden Celsius gedurende 45 seconden.

Dit ontdooiproces is ook toepasbaar op conventioneel sperma en wordt ook in veel landen voor conventioneel sperma gebruikt. Daarom wordt het ontdooiproces van SiryX ingevoerd als standaardwerkwijze.

De KI-dienstverlening is getraind in de procedures voor het gebruik van dit sperma. Zij beschikken over elektronische ontdooiapparatuur om het sperma optimaal te ontdooien. Het insemineren dient zo nauwkeurig mogelijk plaats te vinden.

Het algemeen advies is om risico’s bij spermabehandeling en insemineren te minimaliseren en gebruik te maken van een ervaren inseminator of de instructies op de handleiding te volgen.

Waardoor is het bevruchtend vermogen van SiryX lager?

Door de bewerking van het sperma nemen de vitaliteit en de levensduur van het sperma af.

Waarom is de zekerheid op een vaarskalf 90%?

De 90 procent is een balans tussen snelheid van productie en de zuiverheid van 90 procent vaarskalveren.

Wanneer de zekerheid naar 100 procent gaat, duurt het scheiden van het sperma langer, is er meer verlies en gaan de productiekosten omhoog.

Wat hebben X en Y te maken met het geslacht?

Bij het seksen van sperma worden de zaadcellen op basis van het X- en Y-chromosoom gesorteerd. In de chromosomen is het DNA vastgelegd. Of een dier vrouwelijk of mannelijk is, ligt vast in het DNA. Dit bevat de erfelijke informatie die is opgeslagen in de genen.

Het DNA is verdeeld in een aantal afzonderlijke strengen, die de chromosomen vormen. Chromosomen komen voor in paren; van elk chromosoom zijn er twee. De mens heeft 46 chromosomen, dat wil zeggen tweemaal 23; een rund heeft 60 chromosomen, tweemaal 30. De ene helft van de chromosomen is afkomstig van de vader en de andere helft van de moeder.

Het geslacht van een dier wordt bepaald door de geslachtschromosomen. Hiervan zijn er twee varianten: het X- en het Y-chromosoom. Een vrouwelijk dier heeft twee X-chromosomen, een mannelijk dier heeft een Y- en een X-chromosoom. Zaad- en eicellen hebben van elk chromosoompaar één exemplaar. Een eicel bevat dus altijd het X-chromosoom, een zaadcel óf het Y-chromosoom, óf het X-chromosoom.

Wordt een eicel bevrucht door een zaadcel met een Y-chromosoom dan ontstaat er een mannelijke nakomeling. Is de bevruchting via een X-chromosoom dan ontstaat er een vrouwelijke nakomeling.

Wat is de afvulling van één dosis SiryX-sperma

De afvulling is standaard 2,1 miljoen zaadcelen per ml/dosis.
Dit is aanmerkelijk minder dan het conventionele sperma (gemiddeld 15 miljoen met een spreiding van 5 tot 25 miljoen). Dit is een balans tussen bevruchting en aantal doses dat geproduceerd kan worden.

Bij een hogere afvulling kunnen er minder doses geproduceerd worden. Bij een afvulling van 4,2 miljoen is bijvoorbeeld maar de helft van het aantal doses beschikbaar (en tweemaal zo duur), terwijl de bevruchting maar enkele procenten verbetert.
Wel worden door deze techniek ook de dode en afwijkende zaadcellen verwijderd; het is ‘zuiverder’ sperma.

Wat kunnen SAP en StierWijzer betekenen bij gebruik van SiryX

Er zijn vier standaardpakketten beschikbaar voor SiryX in het stieradvies:

 • SiryX zwartbont algemeen
 • SiryX zwartbont geboortegemak
 • SiryX roodbont algemeen
 • SiryX roodbont geboortegemak

Als u SiryX wilt gebruiken in stieradvies kunt u het best een aparte fokrichting laten draaien met een SiryX-pakket en een pakket met ‘conventionele stieren’. Zet bij het ‘conventionele pakket’ de laatste keus op ja (en vul bij 1e en 2e keus nul procent in). Dan is bij elk dier het laatste advies gebaseerd op conventioneel sperma. U kunt een aparte fokrichting laten draaien apart voor pinken, vaarzen of koeien of voor alle diergroepen samen.

Als u een aantal doses SiryX op voorraad hebt, kunt u werken met een vast aantal. Stel eventueel de ondergrens voor geboortegemak naar onderen bij. Dan krijgt u alle SiryX-stieren geadviseerd bij de pinken. Vaarskalveren worden namelijk veel gemakkelijker geboren dan stierkalveren. Van stieren die gemiddeld scoren voor geboortegemak kan SiryX-sperma daardoor ook gebruikt worden op de pinken.

Wat wordt er met het mannelijk sperma gedaan?

Momenteel wordt alleen voor het Belgisch-witblauwras mannelijk sperma gebruikt. Verder wordt dit sperma niet aangeboden aan de markt. Er is geen vraag naar.

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn:

 • 90% vaarskalveren op basis van ruim 3.000 geboren kalveren
 • 1,5 dosis SiryX per dracht bij gebruik op pinken
 • 2 doses SiryX per dracht bij gebruik op koeien

Wat zijn de voordelen van BWB-SiryX?

In de zuivere fokkerij voorziet het product in meer zekerheid van, al naargelang de wens, extra vaars- of stierkalveren.

Voor gebruikskruisingen is het voordeel duidelijk de verhoging van het inkomen uit omzet en aanwas doordat er meer stierkalveren worden geboren.

Wat zijn de voordelen van gesekst sperma?

De voordelen op een rij:

 1. Zekerheid van vaarskalveren voor vervanging of groei
  Het aantal gewenste vaarskalveren is met SiryX optimaal te sturen. Veehouders die hun veestapel willen uitbreiden met eigen fokmateriaal kunnen dat met SiryX superefficiënt en veterinair veilig doen.
 2. Minder moeilijke geboorten
  De geboorte van vaarskalveren verloopt gemiddeld veel lichter dan de geboorte van stierkalveren. Het gericht inzetten van SiryX op pinken vermindert het aantal moeilijke geboorten. Hierdoor hebben vaarzen een makkelijkere start van de lactatie en worden ze vlotter drachtig. Er is minder uitval en de veeartskosten dalen.
 3. Hogere omzet en aanwas
  Door een deel van de dieren met SiryX te insemineren, ontstaat ruimte om:
   een groter deel van de veestapel te insemineren met sperma van vleesstieren
    meer vaarskalveren te fokken voor verkoop van fokmateriaal.
  Veehouders profiteren daarvan in de vorm van extra inkomen uit de verkoop van kruislingkalveren of fokmateriaal.
 4. Snellere genetische vooruitgang
  Bij gebruik van SiryX op de genetisch beste dieren in de veestapel gaat de genetische vooruitgang in de volgende generatie melkkoeien sneller. Bij gebruik van SiryX op pinken is dit effect theoretisch het hoogst vanwege de genetische voorsprong die pinken op de rest van de veestapel hebben.